Vad är hållbarhet?

Hållbarhet börjar bli en självklarhet

Många pratar om det, men vad är hållbarhet? Här finns grundläggande information som hjälper till att räta ut några frågetecken. Du kan läsa om Agenda 2030, lagen om hållbarhetsredovisning, EU:s taxonomi och annat som är viktigt att veta.
Välkommen in i hållbarhetsvärlden!

Vad är hållbarhet?

Vad innebär hållbarhet?

Hållbar utveckling handlar inte bara om miljö och klimat. Det är också en fråga om den sociala och ekonomiska aspekten av hur vi får planeten att leva vidare tillsammans med oss människor. Enligt FN:s definition är hållbar utveckling ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. 

Fundera gärna en stund. Vad innebär det för ditt företag? Tänk hela värdekedjan; hur ser utvinningen och bearbetningen av råvaran till era produkter ut, är mänskliga rättigheter tillgodosedda i hela kedjan och hur ser arbetsförhållandena ut hos era leverantörer? Vad händer med produkten när kunden använder den – och när den kasseras?

Kontakta oss

De tre hållbarhetsaspekterna

Många tänker i första hand på klimat och miljö när de hör ordet hållbarhet. Men begreppet omfattar tre aspekter som ni behöver ta hänsyn till i alla beslut och i den utveckling ni driver:

  • den sociala aspekten:  Den mänskliga dimensionen. Hur påverkar er verksamhet er själva och alla runtomkring? Det handlar bland annat om hur era anställda mår, men också om hur alla på ett rättvist, jämställt och jämlikt sätt ska kunna ta del av jordens resurser. Att respektera mänskliga rättigheter.
  • den ekonomiska aspekten: Den hushållande dimensionen – att inte förbruka kapitalet utan att ta av avkastningen. Det handlar om att agera långsiktigt och inte fokusera på att maximera inkomsterna på kort sikt. Hur motverkar er verksamhet fattigdom och håller ni er inom de ekologiska ramarna?
  • klimat- & miljöaspekten: Detta utgör alltings grund och kan sägas vara vår livförsäkring. Det handlar om att verka på ett sådant sätt så att vi har fungerande ekosystemtjänster som förser oss med ren luft, rent vatten, filtrering av UV-strålar, insekter som pollinerar växterna och så vidare.

Begreppet hållbar utveckling myntades av FN:s världskommission för miljö och utveckling och definierades i den så kallade Brundtland-rapporten: Vår gemensamma framtid som kom år 1987.

Vad är hållbart företagande?

Hållbart företagande är att “ta ansvar för den egna verksamhetens påverkan på samhället”. Det innebär ett ansvar som kan sägas sträcka sig utanför organisationens egna väggar och som omfattar hela den värdekedja som är en förutsättning för att verksamheten ska fungera. Allt från utvinning och bearbetning av råvaror till mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden hos leverantörer.

Man kan säga att det löper ett etiskt ansvarstagande som en röd tråd genom de tre hållbarhetsaspekterna, och som bör ligga till grund för alla beslut som fattas i en verksamhet. Frågan handlar ytterst om vilken typ av företag man vill vara och vilket avtryck man vill lämna efter sig. Vad verksamheten skall bli förknippat med och ihågkommen för.

Kom igång med vårt startpaket
Vad är hållbarhet Vad är hållbart företagande
Agenda 2030 – de globala hållbarhetsmålen

Agenda 2030

– de globala hållbarhetsmålen

Agenda 2030 är namnet på FN:s globala hållbarhetsmål. Den är en plan för att åstadkomma fyra fantastiska saker till år 2030: att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen, att främja fred och rättvisa och att lösa klimatkrisen. Därför kan den sägas vara världens viktigaste att-göra-lista som vi har ett gemensamt ansvar för.

Agendan består av 17 övergripande mål , som egentligen är utmaningar som vi behöver lösa för att kunna prata om en hållbar utveckling på riktigt. Under målen finns totalt 169 delmål, som konkretiserar målen.

Att nå målen är vårt gemensamma ansvar

Även om agendan är författad för nationer och regeringar är den ett gemensamt ansvar som gäller på samtliga nivåer: lokal, regional, nationell och global nivå – och i din verksamhet. Kort sagt: vi alla kan och behöver arbeta aktivt för att vi ska lyckas nå de fantastiska mål en i agendan. Du kan läsa mer om agendan här: www.globalamalen.se

Vi hjälper dig att integrera Agenda 2030 i er verksamhet.

integrera Agenda 2030

CSRD

– och vad det innebär

CSRD är EU:s nya direktiv för hållbarhetsrapportering och står för Corporate Sustainability Reporting Directive. Det ska säkerställa att företag rapporterar effekten av verksamhetens sociala och miljömässiga aktiviteter. Direktivet kommer att gälla ett stort antal företag (stora, medelstora och små) som är verksamma på EU:s marknad. Det innebär inte bara att fler företag berörs, även kraven på vad hållbarhetsredovisningen ska innehålla är tydligare specificerade än tidigare. Direktivet som sådant hänger ihop med EU:s gröna giv, vilket innebär att det syftar till att bidra till en hållbar omställning och uppnåelsen av Paris-avtalet.

Det kan alltså vara en god idé att förbereda sig för att antingen rapportera, eller att säkerställa att de viktigaste mätetalen och dataunderlagen finns tillgängliga i den egna verksamheten för att inte riskera att tappa kunder eller att bli mindre attraktiva för investerare. Självklart kan vi hjälpa er i processen!

Läs mer om csrd

Parisavtalet

– och 1,5-gradersmålet

Den 12 december 2015 fattades ett historiskt beslut om ett globalt klimatavtal vid FN:s klimatkonferens i Paris. Den gemensamma ambitionen i avtalet är att begränsa den globala uppvärmningen genom att minska utsläppen av växthusgaser.

För att nå målet måste alla utsläpp minst halveras till år 2030. Dessutom måste de nå nära noll senast år 2050. Det innebär att vi alla behöver minska våra utsläpp med 7-10 procent per år – varje år. Formellt sett är det nationer som har undertecknat avtalet men alla har ett ansvar att bidra till att minska utsläppen rejält. Det gäller globalt, nationellt, i enskilda verksamheter och individuellt – vi måste alla hjälpas åt för att lyckas.

Läs mer

Krav på hållbarhetsredovisning

Allt fler företag ser värdet med att hållbarhetsredovisa. Nu ökar kraven och förväntningarna från politiker och finansen.

LÄS MER

Cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi är en av de viktiga pusselbitarna i ett hållbart samhälle. Det handlar om att maximera återanvändning och minimera avfall.

LÄS MER

EU:s Taxonomi

Den nya taxonomin definierar vad som är hållbart och inte, och kommer få avgörande betydelse för all finansiering i många år framöver.

Läs mer

Kom igång med ditt hållbarhetsarbete

Att jobba hållbart innebär att arbeta smart och effektivt – men var ska ni börja och vad är viktigast att tänka på?
Vi hjälper er på vägen och konkretiserar hur ni ska integrera hållbarhetsarbetet i er verksamhet.