EU:s Taxonomi

EU:s Taxonomi definierar hållbara investeringar

EU:s taxonomi ska underlätta för investerare att avgöra vad som är en hållbar investering. I praktiken är den en översättning av Parisavtalet. När den är klar kommer den utgöra ett uppslagsverk som klassificerar olika ekonomiska aktiviteter efter hur väl de kan bidra till minskade utsläpp och till att nå 1,5°-målet.

man looks at Eco architecture. Green cafe with hydroponic plants on the facade. Ecology and green living in city, urban environment concept. Modern building covered green plant

Viktigt att bidra väsentligt till miljömål

EU:s taxonomi omfattar elva branscher som totalt står för cirka 95 procent av de globala utsläppen. inom dessa branscher har 70 aktiviteter kategoriserats som hållbara eller icke hållbara beroende på hur väl de möter upp de gränsvärden som EU har satt upp. 

När taxonomin är klar kommer den omfatta sex miljömålsättningar: att minska klimatutsläpp, klimatanpassning, vatten och marina resurser, cirkulär ekonomi, föroreningar samt skydd av ekosystem. För att klassificeras som miljömässigt hållbar ska en verksamhet bidra väsentligt till minst ett av de sex målen samtidigt som den inte väsentligt ska skada något av de andra målen.

Kontakta oss för mer info

EU:s taxonomi – ställer nya krav på hållbarhetsredovisningen

Taxonomin innebär att företagen förväntas lämna information om hur och i vilken utsträckning de är förknippade med miljömässigt hållbar ekonomisk verksamhet. Det innebär ett antal nya krav på rapportering av tydliga nyckelindikatorer, bland annat kring energianvändning. Sannolikt kommer det göra att rapporteringen blir mer detaljerad, men också mer enhetlig.

Än så länge omfattar lagen företag som har fler än 500 medarbetare. I praktiken gör det att bara cirka 100 svenska företag omfattas av rapporteringskravet. Det innebär dock inte att alla andra mindre företag är oberörda av de nya reglerna.

Så kan taxonomin vara till nytta för dig

Även om din verksamhet inte omfattas av taxonomin så kan den ändå komma till nytta. Till exempel kan den användas för att säkerställa att de satsningar som ni planerar eller gör i verksamheten går i linje med en utveckling som anses hållbar. Om så är fallet prioriteras den också av andra samhällsaktörer. Därmed framtidssäkrar ni de investeringar som ni gör. Det kommer också göra det enklare för er att få tillgång till investeringsstöd, och bättre villkor för finansiella tjänster.

Så vet du om ditt bolag berörs av EU:s taxonomi:

 1. Alla företag som är börsnoterade och har över 500 anställda berörs av taxonomin. Den kan också ha en indirekt påverkan om investerare ställer krav på att företaget att analysera hur det omfattas av taxonomin.
 2. Stäm av företagets verksamhet mot listan av branscher och ekonomiska aktiviteter
 3. Om företaget finns med i listan av aktiviteter, gå vidare och gör en analys över om det uppfyller alla tröskelvärden och hur stor del av verksamheten som i så fall är i överensstämmelse med taxonomin.
 4. Finns företaget o dess aktiviteter inte med i listan över aktiviteter? Då räcker det att kommunicera att er verksamhet inte omfattas av taxonomin i dagsläget. Gör en ny analys när kriterierna i de övriga delarna av taxonomin kommer.

De här branscherna omfattas av EU:s taxonomi:

 • Skogsbruk
 • Jordbruk
 • Tillverkningsindustri
 • El- och kraftförsörjning
 • Vatten, avlopp, avfall och sanering
 • Transport och lager
 • IT och telekom
 • Bygg- och anläggning
 • Fastighetsbranschen
 • Finans- och försäkringsbranschen
 • Forskning och utveckling

Tidsplan:

Januari 2022: De två första delarna i taxonomin införs. De är baserade på målen för utsläppsminskning och klimatanpassning

Januari 2023: Taxonomin för de resterande fyra klimatmålen införs. Eventuellt även den bruna taxonomin för skadliga verksamheter.

Fler taxonomier planeras: En brun taxonomi som ska kartlägga börsbolagens mest skadliga och minst hållbara aktiviteter. Den kommer att lista de aktiviteter som kan sägas bidra till minskad hållbarhet. Sist, men inte minst planeras även en social taxonomi som ska beskriva vad som är socialt hållbart.

Vill du veta mer om EU:s taxonomi?

Vill du ha mer information om vad och hur taxonomin kan få betydelse för din verksamhet? Vi kan hjälpa till med seminarium som bygger insikt och verktyg för att utvärdera era planer mot. Hör av dig, så hjälper vi till!