Krav på hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning

Cirka 1700 företag i Sverige måste hållbarhetsredovisa. Det är en konsekvens av att årsredovisningslagen kompletterades den 1 januari 2017 med en lag om så kallad icke-finansiell rapportering. Syftet är att skapa större transparens och ge verktyg att ställa krav och bedöma företag utifrån fler premisser än pris i offerter och upphandlingar.

Krav på hållbarhetsredovisning

Varför ska man hållbarhetsredovisa?

Fler och fler företag väljer idag att hållbarhetsredovisa oavsett om de omfattas av lagkravet eller inte. Det finns många goda skäl till det, bland annat: 

 • ökade konkurrensfördelar 
 • ett ökat värde på varumärket 
 • verksamhetsutveckling och förståelse för kommande utmaningar 
 • att attrahera ny personal 
 • och att skapa en fördjupad dialog med sina intressenter 

Redovisningen kan alltså vara en del av företagets ansvarstagande profil eller en konsekvens av att kunderna ställer ökade krav på ansvar för hela värdekedjan. 

Läs om vårt stöd

Vad är det som ska redovisas?

Syftet med en hållbarhetsredovisning är att göra det möjligt att jämföra vilken påverkan verksamheter har. Därför ska den redogöra för: 

 • er verksamhets affärsmodell 
 • policyer i olika hållbarhetsfrågor (inklusive tillämpning och resultat av uppföljning)  
 • vilka väsentliga risker som finns och hur ni hanterar dem 
 • “hållbarhetsrelaterade centrala resultatindikatorer (nyckeltal) som är relevanta för verksamheten”   

Alla tre hållbarhetsaspekter måste lyftas fram, vilket gör att redovisningen även ska omfatta arbetsmiljö, sociala förhållanden, personal, mänskliga rättigheter, jämställdhet, mångfald och motverkande av korruption. Redovisningen får inte bli ett reklammaterial som bara lyfter fram allt som är bra. Den måste redogöra för verksamhetens utmaningar och negativa påverkan och berätta vad ni gör för att minska och hantera dem.

Vilka måste redovisa?

De företag som är tvungna enligt lag att redovisa är företag som uppfyller två av följande tre kriterier:

 • Ett medeltal på mer än 250 anställda
 • En balansomslutning på mer än 175 miljoner kronor
 • En nettoomsättning på mer än 350 miljoner kronor

Lagen hindrar inte några företag från att redovisa. Tvärtom. För varje år blir det också fler och fler som gör det. Det handlar om företag som antingen vill göra det för att visa upp sitt hållbarhetsarbete och skapa konkurrensfördelar och profilera sig med det, eller om företag som gör det för att leva upp till ökade krav från sina kunder.

Få hjälp med din hållbarhetsredovisning

Kom igång med ditt hållbarhetsarbete

Att jobba hållbart innebär att arbeta smart och effektivt – men var ska ni börja och vad är viktigast att tänka på? Vi hjälper er på vägen och konkretiserar hur ni ska integrera hållbarhetsarbetet i er verksamhet.