CSRD

Vad innebär CSRD och vad behöver ditt företag göra?

CSRD är EU:s nya direktiv om hållbarhetsrapportering och är en revidering och skärpning av det tidigare direktivet. Men vad innebär CSRD i praktiken? Vilka företag omfattas och hur förbereder man sig för de nya riktlinjerna? Det får du svar på här!

senast uppdaterad 2023-11-25

Vad är CSRD?

CSRD är EU:s nya direktiv för hållbarhetsrapportering och står för Corporate Sustainability Reporting Directive. Det ska säkerställa att företag rapporterar effekten av verksamhetens sociala och miljömässiga aktiviteter. Direktivet kommer att gälla ett stort antal företag (stora, medelstora och små) som är verksamma på EU:s marknad. Det innebär inte bara att fler företag berörs, även kraven på vad hållbarhetsredovisningen ska innehålla är tydligare specificerade än tidigare. Direktivet som sådant hänger ihop med EU:s gröna giv, vilket innebär att det syftar till att bidra till en hållbar omställning och uppnåelsen av Paris-avtalet.

Här är några av de största förändringarna i rapporteringskraven:

Varför införs CSRD?

En lag som gäller hållbarhetsrapportering är egentligen inget nytt. Det har funnits en sådan sedan 2017, men den har kritiserats för att vara för vag och otydlig. Därför har EU-kommissionen tagit fram en tydligare och striktare lagstiftning. Målet är att öka transparensen och jämförbarheten av hållbarhetsinformation och på så vis bidra till en mer hållbar och ansvarsfull affärspraxis.

Syftet med CSRD är att underlätta för företag att rapportera relevanta och väsentliga hållbarhetsdata, vilket i sin tur ger investerare och intressenter bättre insyn i företagens hållbarhetsprestationer och risker.

Vilka bolag omfattas av lagkravet? Direkt eller indirekt?

CSRD kommer att införas stegvis med start räkenskapsåret 2024. Först ut att beröras av direktivet är stora, börsnoterade bolag med över 500 anställda. Från och med räkenskapsåret 2025 omfattas även de företag som sedan tidigare omfattas av lagen om hållbarhetsredovisning. Det är företag som uppfyller två av tre kriterier under de två senaste räkenskapsåren:

Informationen ska då finnas med i den rapport som släpps under året 2026. Från år 2026 omfattas även små och medelstora företag som är börsnoterade på EU-reglerade marknader.

Även om det företag där du arbetar inte omfattas av lagstiftningen kan verksamheten ändå påverkas. Detta eftersom direktivet ställer krav på bolagen att ta ansvar för och rapportera kring hela sin värdekedja. Så om ni har kunder som är rapporteringsskyldiga, så kommer de med all sannolikhet efterfråga hållbarhetsrelaterade uppgifter och data från er. Redan idag märker till exempel flera stadsnät av att de stora mobiloperatörerna efterfrågar klimat- och utsläppsrelaterade uppgifter. CSRD kommer därmed att få en både direkt påverkan på de stadsnät som är del i en större koncern, och indirekt påverkan på de stadsnät som inte är det.

Det kan alltså vara en god idé att förbereda sig för att antingen rapportera, eller att säkerställa att de viktigaste mätetalen och dataunderlagen finns tillgängliga i den egna verksamheten för att inte riskera att tappa kunder eller att bli mindre attraktiva för investerare. Det första viktiga steget är att bygga kunskap och insikt hos både ledningsgrupp och styrelsen. Vi hjälper gärna till med både detta och den strategiska processen med att införa direktivet i er verksamhet. 

Vilken information ska ingå i hållbarhetsrapporteringen?

Till att börja med ska rapporten presenteras som en särskilt sammanhängande avsnitt i förvaltningsberättelsen. Enligt de nya reglerna ska ett företags hållbarhetsrapport innehålla den information som behövs för förståelsen av företagets inverkan på hållbarhetsfrågor och hur hållbarhetsfrågor påverkar företagets utveckling, resultat och ställning.

Följande ska redovisas:

Informationen som presenteras ska omfatta både företagets egen verksamhet inklusive dess produkter och tjänster samt hela värdekedjan.

ESRS – nytt rapporteringsramverk som omsätter direktivet i praktiken

Direktivet CSRD talar om vad man ska rapportera och vilka som omfattas av kraven. För att även göra det tydligt hur man ska rapportera har ett ramverk utvecklats som heter ESRS – European Sustainability Reporting Standards. Det specificerar den information som ett företag ska rapportera om sin väsentliga påverkan, risker och möjligheter i samband med frågor som rör miljö, samhällsansvar och styrning.

Kärnan i rapporteringen är den så kallade väsentlighetsanalysen, som innebär att en prioritering har gjorts bland en bruttolista av tänkbara hållbarhetsfrågor för att identifiera vilka som är mest relevanta för företaget. Dessa frågor blir sedan de man fokuserar på mest i sin rapportering. Nytt är att analysen ska omfatta något som kallas dubbel väsentlighet. Det vill säga både vilken påverkan företagets verksamhet har på miljö och människor, samt hur företaget kan tänkas påverkas finansiellt av klimatförändringar och andra yttre faktorer.

Tidigare har väsentlighetsanalysen definierat vilka hållbarhetsfrågor som företaget rapporterat. En annan nyhet med den uppdaterade lagstiftningen är att analysen i stället avgör vad man får lov att välja bort att rapportera. Det vill säga att allt som inte har definierats som icke relevant för verksamheten ska rapporteras, vilket är en viktig skillnad från tidigare.

Det finns dock viss information som man inte får lov att välja bort. Det handlar om följande upplysningar:

Hur förbereder man sig för CSRD?

Det finns några steg att ta för att säkerställa att man är förberedd som företag inför kommande krav och efterfrågad information.

  1. Om ni omfattas av lagkravet – börja förbereda er genom att göra en dubbel väsentlighetsanalys och skaffa mer detaljerad kunskap om innehållet i CSRD och ESRS
  2. Tillhör bolaget en koncern? Även om det då kanske är moderbolaget som ska rapportera enligt lagkravet så kommer ni behöva förse dem med information och underlag.
  3. Undersök och identifiera hur ni ska och kan hantera digital märkning av information och data
  4. Säkerställ att hållbarhetsutveckling är en del av ert årshjul i ledningsgrupp och styrelse: intressentdialog, uppdatering av policies, upprättande av mål och uppföljning av dessa etc.

Vad kan Bright Planet hjälpa dig med?

– Awareness session för styrelse och ledningsgrupp
– Utbildning i CSRD och ESRS
– GAP-analys – hur er nuvarande rapport ligger till i förhållande till lagkravet
– Processledning Dubbel väsentlighetsanalys
– Processledning och strategisk rådgivning struktur, innehåll och upplägg hållbarhetsrapport