VARFÖR ARBETA MED HÅLLBARHET?

Hållbara affärer och ett hållbart företagande är inte bara bra för planeten – det är också århundradets affärsmöjlighet! Förutom att kraven på att ni ska redovisa er verksamhets avtryck på omgivningen ökar, så kan en hållbarhetsredovisning också hjälpa till att vässa er affär.

Mer hållbart – mer lönsamt?

Det finns många goda skäl att börja hållbarhetsredovisa och att generellt arbeta med hållbarhet. Ett mer hållbart företagande kan bidra till mer lönsamhet genom att:

 • skapa större konkurrensfördelar
 • stärka ditt arbetsgivarvarumärke
 • driva en positiv utveckling i din verksamhet och din affär

Därför ska ni hållbarhetsredovisa

Med hjälp av en hållbarhetsredovisning kan ni visa vad ni gör för att minska era negativa avtryck och öka de positiva, och på så sätt särskilja er från era konkurrenter. Genom att hållbarhetsredovisa skapar ni en möjlighet att visa upp och klargöra vad er verksamhet har uppnått i ert arbete för en långsiktig och hållbar utveckling. På så sätt kan den skapa värde både för verksamheten och era intressenter.

Syftet med en hållbarhetsredovisning är att göra det möjligt att jämföra vilken påverkan olika verksamheter har. Därför ska den redogöra för:

 • företagets affärsmodell
 • policy i hållbarhetsfrågor (inklusive tillämpning och vilket resultat det ger)
 • vilka risker som finns i verksamheten
 • hur riskerna hanteras
 • relevanta nyckeltal för verksamheten

lagen om hållbarhetsredovisning

Från och med år 2017 är det enligt lag obligatoriskt för alla större företag i Sverige att, tillsammans med finansiell information, lämna in hållbarhetsredovisning till Bolagsverket varje år. Lagen om gäller för företag som uppfyller minst två av kriterierna:

 • medelantalet anställda har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren varit högre än 250
 • balansomslutningen har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren varit mer än 175 miljoner kronor
 • nettoomsättningen har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren varit mer än 350 miljoner kronor 

varför är agenda 2030 viktigt?

Agenda 2030 globala hållbarhetsmålen logotypAgenda 2030 – FN:s 17 global hållbarhetsmål  -är världens största beställning. För första gången har världen en gemensamma mål för en hållbar utveckling som alla kan, och förväntas bidra till att genomföra. Målen är integrerade och odelbara. Det innebär att de samspelar och att vi behöver arbeta inom alla 17 områden för att lyckas. Det betyder att vi alla behöver ta hänsyn till såväl ekonomisk tillväxt, social inkludering och långvarigt skydd för miljön i allt som görs för att nå målen. 

Målen kan också fungera som en karta i ert hållbarhetsarbete. Dessutom är målen ett bra och konkret verktyg att förhålla er till i era analyser, planer, redovisning och – inte minst – i er kommunikation.

Genom att använda de globala målen kan ni sätta det som ni bidrar till i verksamheten i ett större sammanhang, och visa att det inte bara spelar roll på lokal nivå utan även bidrar till en mer hållbar värld.

Läs gärna mer om FN:s Globala Mål

Scroll to Top