GAP-ANALYS

Ta fram en handlingsplan för ert fortsatta hållbarhetsarbete med hjälp av GAP-analys. Vi guidar er genom analysarbetet och hjälper er att identifiera det ni redan gör idag och det som måste prioriteras framöver för att ni ska leva upp till de krav som är kopplade till hållbarhetsredovisning.

GAP-analys mot GRI Standards

Global-Reporting-Initiative

Vår GAP-analys hjälper till att identifiera ert nuläge i förhållande till lagkravet på obligatorisk hållbarhetsrapportering samt vad ni behöver göra för att nå upp till de krav som ställs för att upprätta en sådan. Arbetet genomförs under en halvdag som består av två delar:

  • Ett seminarium som ger kunskap och fakta
  • En workshop som klargör vilka gap som finns mellan det ni har och de krav som lagen ställer.

Vi utgår från lagkravet och använder det som en checklista för att stämma av vad som saknas i er verksamhet. Arbetet resulterar i en handlingsplan för ert fortsatta hållbarhetsarbete. 

Under vår workshop identifierar ni glappen

Det finns ett antal ställda krav på vad en hållbarhetsredovisning ska innehålla. I vår workshop går vi igenom de kraven och identifierar vad ni saknar för att uppfylla dem. Genom att tillsammans mappa det ni redan har för dokument, rutiner och uppgifter som svarar upp mot kraven identifierar vi glappen, och får då fram en tydlig lista över vad som behöver komplettes i form av nyckeltal, policies och planer. 

Resultatet blir en tydlig bild av vad ni har och vad som saknas, och vad som behöver göras för att gapen skall täppas igen. Det ger också en tydligare färdplan mot att kunna göra en fullvärdig hållbarhetsredovisning.

Scroll to Top