GAP-ANALYS

Ta fram en handlingsplan för ert fortsatta hållbarhetsarbete med hjälp av GAP-analys. Vi kartlägger eventuella luckor i er befintliga hållbarhetsredovisning i förhållande till lagkravet. Resultatet är en tydlig bild av vad ni redan gör bra och vad som bör prioriteras framöver för att ni ska leva upp till de krav och praxis som är kopplade till hållbarhetsredovisning.

GAP-analys mot GRI Standards

Global-Reporting-Initiative

Vår GAP-analys hjälper till att identifiera ert nuläge i förhållande till lagkravet på obligatorisk hållbarhetsrapportering samt vad ni behöver göra för att nå upp till de krav som ställs för att upprätta en sådan. Arbetet genomförs i två steg

  • En skrivbordsanalys av er befintliga hållbarhetsredovisning
  • Ett seminarium som ger kunskap och fakta med tillhörande workshop där vi gör en plan för att täppa till gapet mellan det ni har och de krav som lagen ställer.

Vi utgår från lagkravet och använder det som en checklista för att stämma av vad som saknas i er verksamhet. Arbetet resulterar i en handlingsplan för ert fortsatta hållbarhetsarbete. 

SKRIVBORDSANALYS DOKUMENTERAR GLAPPEN

Vi börjar med en genomgång av er befintliga hållbarhetsredovisning. I en skrivbordsanalys använder vi lagkravet och etablerad praxis för att stämma av vad som eventuellt saknas eller behöver förstärkas i redovisningen. Resultatet redovisas i ett tydligt dokument med färgkodning och tydliga instruktioner. 

redovisning av resultat och workshop

Resultatet av GAP-analysen redovisas och vi arbetar tillsammans vidare med de rekommendationer och slutsatser som framkommit av genomgången av er redovisning. När vi är färdiga med arbetet har ni en tydlig bild av vad ni har och vad som saknas. Förutom att lista över vad som behöver kompletteras i from av nyckeltal, policies och planer ger arbetet er en verktyg för att kunna vässa ert strategiska och praktiska hållbarhetsarbete.  Dessutom får ni en tydlig färdplan mot att ha en fullvärdig hållbarhetsredovisning. 

Scroll to Top