HÅLLBARHETSREDOVISNING

Kraven på redovisning av verksamheters avtryck på omgivningen ökar och idag måste större företag enligt lag hållbarhetsredovisa. Vi kan också visa hur ni kan vässa er affär med hjälp av er hållbarhetsredovisning! För att nå dit och för att skapa en god struktur för ert arbete hjälper vi er med två viktiga delar inom er hållbarhetsredovisning:

Stöttning för ett strukturerat arbete

Genom att hållbarhetsredovisa skapar ni en möjlighet att visa upp och klargöra vad ditt företag har uppnått i ert arbete för en långsiktig och hållbar utveckling. På det sättet kan den skapa värde både för verksamheten och era intressenter. Vi erbjuder hjälp och stöd i det löpande arbetet i form av:

 • seminarier
 • processtöd
 • hjälp i det praktiska genomförandet
 • hjälp i att identifiera hitta relevanta nyckeltal
 • hjälp i det praktiska skrivandet

Vad ska ingå i en hållbarhetsredovisning?

Syftet med en hållbarhetsredovisning är att göra det möjligt att jämföra vilken påverkan verksamheter har. Därför ska den redogöra för:

 • er verksamhets affärsmodell.
 • policy i hållbarhetsfrågor (inklusive tillämpning och vilket resultat det ger).
 • vilka risker som finns och hur de hanteras.
 • relevanta nyckeltal

VARFÖR HÅLLBARHETSREDOVISA?​

Från och med 2017 är det enligt lag obligatoriskt för alla större företag i Sverige att varje år – tillsammans med er finansiella information – lämna in hållbarhetsredovisning till Bolagsverket. Syftet med den nya lagen är att skapa större transparens och skapa möjligheter att jämföra vilka avtryck olika verksamheter lämnar, och att på så sätt underlätta att detta blir en del i beslutsunderlaget för affärsbeslut.

VÄSSA ER AFFÄR!

Det finns många goda skäl att börja hållbarhetsredovisa även om man inte omfattas av den nya lagen. Det handlar bland annat om:

 • ökade konkurrensfördelar
 • ökat värde på varumärket
 • viktigt verktyg för er verksamhetsutveckling
 • viktigt verktyg för att attrahera ny personal

Vilka företag omfattas av lagen?

Lagen om hållbarhetsredovisning gäller företag som uppfyller minst två av följande kriterier:

 1. Medelantalet anställda har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren varit högre än 250 personer
 2. Balansomslutningen har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren varit mer än 175 miljoner kronor
 3. Nettoomsättningen har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren varit mer än 350 miljoner kronor

Internationell standard underlättar hållbarhetsredovisningen

Bright Planet arbetar enligt GRI Standards, som är en internationell standard för hållbarhetsredovisning som är väl etablerad och använd av både små och stora företag och organisationer över hela världen.

Standarden är också ett bra verktyg för strategiskt hållbarhetsarbete eftersom redovisningsprocessen innebär att ni som verksamhet identifierar och fattar beslut om era strategiskt viktiga frågor, sätter mål och beskriver hur arbetet ska styras och följas upp. GRI-standarden är därför ett bra sätt att få bra struktur på ert arbete, med tydliga prioriterade områden, mätpunkter och mål på såväl strategisk som operativ nivå. 

GRI står för Global Reporting Initiative, och är en öppen standard, som utvecklas i samarbete mellan dem som använder den.

De tre hållbarhetsaspekterna ger balans i redovisningen

Alla tre hållbarhetsaspekter måste lyftas fram, vilket gör att redovisningen även ska omfatta upplysningar om arbetsmiljö, sociala förhållanden, personal, mänskliga rättigheter, jämställdhet, mångfald och motverkande av korruption. Redovisningen får inte bli ett reklammaterial som bara lyfter fram allt som är bra. Den måste redogöra för er verksamhets negativa påverkan samt vilka utmaningar som finns och berätta vad ni gör för att minska och hantera dessa.

Den sociala aspekten

Den mänskliga dimensionen. Hur påverkar er verksamhet er själva och alla runtomkring? Det handlar bland annat om hur era anställda mår, men också om hur vi alla på ett rättvist, jämställt och jämlikt sätt ska kunna ta del av jordens resurser. Att respektera mänskliga rättigheter.

Den ekonomiska aspekten

Den hushållande dimensionen – att inte förbruka kapitalet utan att ta av avkastningen. Det handlar om att agera långsiktigt och inte fokusera på att maximera inkomsterna på kort sikt. Hur motverkar er verksamhet fattigdom och håller ni er inom de ekologiska ramarna?

Klimat- och miljöaspekten

Detta utgör alltings grund och kan sägas vara vår livförsäkring. Det handlar om att verka på ett sådant sätt så att vi har fungerande ekosystemtjänster som förser oss med ren luft, rent vatten, filtrering av UV-strålar, insekter som pollinerar växterna och så vidare.

Scroll to Top